Polityka bezpieczeństwa UNICO PolskaPolityka prywatności

WSTĘP

W UNICO Polska z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony prywatności naszych klientów i poważnie traktujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. W sposób jasny i przejrzysty informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszych witryn, newslettera oraz innych usług online;

 • Co robimy z tymi danymi;

 • Jak długo przetwarzamy dane;

 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;

 • Oraz jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest UNICO Polska

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Państwa temat umożliwiające Waszą identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe m.in. w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny, zapisaniem się do naszego newslettera lub skontaktowaniem się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu,

 • Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej,

 • Komunikacja z Państwem lub skierowana do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon;

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraziliście zgodę,

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia tychże usług,

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;

Przetwarzając Państwa dane osobowe musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy je przechowywać w celu realizacji wymagań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych w taki sposób, aby się z Wami nie wiązały i nie pozwalały na Waszą identyfikację. W tym ostatnim wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania Państwa o tym fakcie.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Nasza Spółka nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy i instytucje państwowe i samorządowe uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa;

 • zaufani dostawcy usług, wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia działalności, tacy jak np.: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: kontakt@unico-poland.eu

PRAWA OCHRONY DANYCH

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Wasze informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy,

 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych,

 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Możecie uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Was dotyczą, a które my przechowujemy,

 • Żądania usunięcia danych Możecie Państwo żądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto macie prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystaliście z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej Państwa sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcecie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Wam prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Wasze dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych,

 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji Was dotyczących z wykorzystaniem Waszych danych osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania;

 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych Możecie Państwo żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych Was dotyczących, na przykład, gdy zechcecie, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.

 • Żądania przeniesienia danych osobowych. Macie Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,

 • Wycofania zgody.W ograniczonych okolicznościach, kiedy wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych w konkretnym celu, macie prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu lub celach objętych cofniętą zgodą, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kierowanie stosownych oświadczeń w formie pisemnej na adres: ul. Aleja Piłsudskiego 68 lub elektronicznej (wiadomość email na adres kontakt@unico-poland.eu).

Zastrzegamy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

 • zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników,

 • wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie,

 • wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.


Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

DEFINICJE

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.unico-poland.eu.

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

 • Administrator - firma UNICO Polska, prowadząca działalność pod adresem: Aleja PIłsudskiego 68, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7182138126, o nadanym numerze REGON: 200793431, zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851600, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.

 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci internet.

 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE COOKIES

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.